Đăng nhập

Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

[ Cập nhật lúc: 07:18 25/10/2021 ]

13535196 Lượt xem

Đang tiến hành

9.6 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Truyện Chữ Võ Thần Chúa Tể
Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Danh sách chương

Chapter 548

234

Chapter 547

1311

Chapter 546

761

Chapter 545

80

Chapter 544

79

Chapter 543

869

Chapter 542

76

Chapter 541

77

Chapter 540

1553

Chapter 539

85

Chapter 538

77

Chapter 537

91

Chapter 536

72

Chapter 535

102

Chapter 534

102

Chapter 533

93

Chapter 352

1232

Chapter 351

113

Chapter 530

105

Chapter 529

104

Chapter 528

1105

Chapter 527

94

Chapter 526

863

Chapter 525

96

Chapter 524

1083

Chapter 523

962

Chapter 522

950

Chapter 521

1221

Chapter 520

100

Chapter 519

122

Chapter 518

1705

Chapter 517

118

Chapter 516

1416

Chapter 515

122

Chapter 514

1058

Chapter 513

117

Chapter 512

125

Chapter 511

1456

Chapter 510

918

Chapter 509

118

Chapter 508

946

Chapter 507

147

Chapter 506

154

Chapter 505

146

Chapter 504

135

Chapter 503

1432

Chapter 502

1299

Chapter 501

156

Chapter 500

144

Chapter 499

150

Chapter 498

155

Chapter 497

206

Chapter 496

191

Chapter 495

395

Chapter 494

273

Chapter 493

1746

Chapter 492

286

Chapter 491

296

Chapter 490

252

Chapter 489

329

Chapter 488

1195

Chapter 487

254

Chapter 486

269

Chapter 485

262

Chapter 484

279

Chapter 483

291

Chapter 482

286

Chapter 481

413

Chapter 480

483

Chapter 479

424

Chapter 478

466

Chapter 477

422

Chapter 476

420

Chapter 475

432

Chapter 474

474

Chapter 473

448

Chapter 472

472

Chapter 471

437

Chapter 470

464

Chapter 469

453

Chapter 468

396

Chapter 467

364

Chapter 466

1157

Chapter 465

1476

Chapter 464

1585

Chapter 463

1753

Chapter 462

1839

Chapter 461

2022

Chapter 460

1975

Chapter 459

2020

Chapter 458

1966

Chapter 457

1986

Chapter 456

1986

Chapter 455

2107

Chapter 454

2022

Chapter 453

2004

Chapter 452

1980

Chapter 451

2112

Chapter 450

2280

Chapter 449

2399

chapter 448

2553

chapter 447

2455

chapter 446

2433

Chapter 445

2640

chapter 444

2781

chapter 443

2662

chapter 442

2627

chapter 441

2660

chapter 440

2639

chapter 439

2640

chapter 438

2657

chapter 437

2632

chapter 436

2611

chapter 435

2625

chapter 434

2607

chapter 433

2624

chapter 432

2600

chapter 431

2612

chapter 430

2625

chapter 429

2619

chapter 428

2623

chapter 427

2651

chapter 426

2646

chapter 425

2647

chapter 424

182

chapter 423

223

chapter 422

209

chapter 421

202

chapter 420

202

chapter 419

200

chapter 418

190

chapter 417

217

chapter 416

244

chapter 415

212

chapter 414

224

chapter 413

179

chapter 412

207

chapter 411

187

chapter 410

184

chapter 409

186

chapter 408

190

chapter 407

183

chapter 406

181

chapter 405

206

chapter 404

191

chapter 403

186

chapter 402

166

chapter 401

174

chapter 400

191

chapter 399

202

chapter 398

190

chapter 397

196

chapter 396

164

chapter 395

214

chapter 394

161

chapter 393

151

chapter 392

167

chapter 391

166

chapter 390

221

chapter 389

178

chapter 388

147

chapter 387

155

chapter 386

146

chapter 385

133

chapter 384

150

chapter 383

133

chapter 382

145

chapter 381

132

chapter 380

135

chapter 379

136

chapter 378

178

chapter 377

150

chapter 376

131

chapter 375

155

chapter 374

132

chapter 373

138

chapter 372

151

chapter 371

140

chapter 370

134

chapter 369

134

chapter 368

145

chapter 367

151

chapter 366

155

chapter 365

153

chapter 364

132

chapter 363

137

chapter 362

164

chapter 361

178

chapter 360

369

chapter 359

233

chapter 358

164

chapter 357

172

chapter 356

172

chapter 355

240

chapter 354

183

chapter 353

186

chapter 352

215

chapter 351

188

chapter 350

245

chapter 349

211

chapter 348

191

chapter 347

199

chapter 346

192

chapter 345

177

chapter 344

180

chapter 343

175

chapter 342

184

chapter 341

164

chapter 340

187

chapter 339

173

chapter 338

200

chapter 337

186

chapter 336

171

chapter 335

218

chapter 334

168

Chapter 333

187

chapter 332

173

chapter 331

199

Chapter 330

153

Chapter 329

169

Chapter 328

159

Chapter 327

167

Chapter 326

185

chapter 325

182

chapter 324

204

chapter 323

156

chapter 322

173

chapter 321

202

Chapter 320

165

Chapter 319

169

Chapter 318

147

Chapter 317

144

Chapter 316

172

Chapter 315

198

Chapter 314

133

Chapter 313

149

Chapter 312

144

Chapter 311

163

Chapter 310

159

Chapter 309

145

Chapter 308

129

Chapter 307

132

Chapter 306

215

Chapter 305

160

Chapter 304

170

Chapter 303

158

Chapter 302

186

Chapter 301

148

Chapter 300

181

chapter 299

128

Chapter 298

126

chapter 297

130

chapter 296

132

chapter 295

137

Chapter 294

152

Chapter 293

137

Chapter 292

114

Chapter 291

161

Chapter 290

190

Chapter 289

155

Chapter 288

20654

Chapter 287

12939

Chapter 286

15928

Chapter 285

18846

Chapter 284

12893

Chapter 283

15968

Chapter 282

21452

Chapter 281

13943

Chapter 280

16900

Chapter 279

19390

Chapter 278

15439

Chapter 277

17471

Chapter 276

19359

Chapter 275

15107

Chapter 274

19315

Chapter 273

22241

Chapter 272

16453

Chapter 271

18227

Chapter 270

24067

Chapter 269

17676

Chapter 268

21551

Chapter 267

17388

Chapter 266

23255

Chapter 265

18883

Chapter 264

22175

Chapter 263

18008

Chapter 262

28990

Chapter 261

23894

Chapter 260

24523

Chapter 259

20318

Chapter 258

22856

Chapter 257

16023

Chapter 256

17388

Chapter 255

22316

Chapter 254

15815

Chapter 253

18313

Chapter 252

23906

Chapter 251

17110

Chapter 250

21995

Chapter 249

16461

Chapter 248

16491

Chapter 247

20033

Chapter 246

24825

Chapter 245

18781

Chapter 244

14267

Chapter 243

19605

Chapter 242

15848

Chapter 241

19413

Chapter 240

29677

Chapter 239

19119

Chapter 238

19106

Chapter 237

26800

Chapter 236

19618

Chapter 235

21119

Chapter 234

26209

Chapter 233

19850

Chapter 232

19648

Chapter 231

27104

Chapter 230

21966

Chapter 229

24383

Chapter 228

19994

Chapter 227

20447

Chapter 226

25982

Chapter 225

22523

Chapter 224

30515

Chapter 223

22366

Chapter 222

26963

Chapter 221

22230

Chapter 220

24206

Chapter 219

28883

Chapter 218

22042

Chapter 217

21225

Chapter 216

28946

Chapter 215

23350

Chapter 214

23394

Chapter 213

30747

Chapter 212

23573

Chapter 211

23942

Chapter 210

32405

Chapter 209

24235

Chapter 208

24956

Chapter 207

34086

Chapter 206

29592

Chapter 205

29025

Chapter 204

41994

Chapter 203

32763

Chapter 202

31688

Chapter 201

36541

Chapter 200

34560

Chapter 199

27339

Chapter 198

35474

Chapter 197

28998

Chapter 196

27589

Chapter 195

36220

Chapter 194

29552

Chapter 193

28560

Chapter 192

41532

Chapter 191

32668

Chapter 190

34989

Chapter 189

45377

Chapter 188

33103

Chapter 187

40148

Chapter 186

36149

Chapter 185

43011

Chapter 184

32839

Chapter 183

42671

Chapter 182

41739

Chapter 181

49030

Chapter 180

52695

Chapter 179

43136

Chapter 178

37301

Chapter 177

47043

Chapter 176

54853

Chapter 175

45994

Chapter 174

46273

Chapter 173

46690

Chapter 172

47837

Chapter 171

50256

Chapter 170

51948

Chapter 169

61572

Chapter 168

43316

Chapter 167

41942

Chapter 166

44635

Chapter 165

55776

Chapter 164

47144

Chapter 163

51784

Chapter 162

54104

Chapter 161

50134

Chapter 160

56100

Chapter 159

55260

Chapter 158

49602

Chapter 157

46865

Chapter 156

44318

Chapter 155

42867

Chapter 154

43701

Chapter 153

42780

Chapter 152

44051

Chapter 151

43262

Chapter 150

42200

Chapter 149

44077

Chapter 148

44933

Chapter 147

43716

Chapter 146

44870

Chapter 145

47053

Chapter 144

44590

Chapter 143

44635

Chapter 142

44296

Chapter 141

46815

Chapter 140

49133

Chapter 139

41379

Chapter 138

43858

Chapter 137

44686

Chapter 136

44145

Chapter 135

46624

Chapter 134

44730

Chapter 133

45113

Chapter 132

45777

Chapter 131

46163

Chapter 130

48994

Chapter 129

46952

Chapter 128

50299

Chapter 127

46266

Chapter 126

53526

Chapter 125

47193

Chapter 124

45712

Chapter 123

46345

Chapter 122

49677

Chapter 121

45946

Chapter 120

46996

Chapter 119

44993

Chapter 118

43165

Chapter 117

45748

Chapter 116

44355

Chapter 115

45743

Chapter 114

51430

Chapter 113

51887

Chapter 112

60349

Chapter 111

52412

Chapter 110

48258

Chapter 109

54266

Chapter 108

58288

Chapter 107

50316

Chapter 106

45853

Chapter 105

46193

Chapter 104

44946

Chapter 103

45698

Chapter 102

46582

Chapter 101

46677

Chapter 100

47659

Chapter 99

45768

Chapter 98

51384

Chapter 97

52366

Chapter 96

57732

Chapter 95

57358

Chapter 94

54871

Chapter 93

51066

Chapter 92

52970

Chapter 91

51185

Chapter 90

49853

Chapter 89

59238

Chapter 88

49255

Chapter 87

45925

Chapter 86

49984

Chapter 85

56846

Chapter 84

55401

Chapter 83

56302

Chapter 82

58726

Chapter 81

61947

Chapter 80

56730

Chapter 79

54239

Chapter 78

57214

Chapter 77

60493

Chapter 76

59548

Chapter 75

60135

Chapter 74

58613

Chapter 73

59546

Chapter 72

59889

Chapter 71

60789

Chapter 70

65419

Chapter 69

61346

Chapter 68

62191

Chapter 67

63330

Chapter 66

63243